» کانون های استان » کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر